Výrobek BRONZE CZ s.r.o.

Název: Balkónový termoizolační nosník „Bronze TiP“
Certifikát výrobku: 204/C5/2006/060-024158
Požární certifikát: 080-014804
Technické osvědčení: 060-024118

Technické řešení prvku

 • Balkónová izolační lišta je nosný, tepelně izolační prvek, který sestává ze středové, termoizolační části - polystyrénové lišty, vyrobené z grafitového stabilizovaného pěnového polystyrénu (který potlačuje hoření).
 • Horní a spodní plocha polystyrénové lišty je chráněna plastovou lištou.
 • Pro přenos vnitřních tahových sil je v horní části lišty vložena tažená výztuž – prut z betonářské, žebírkové oceli BSt. 500, který je v oblasti průchodu tepelnou izolací a v části 110 mm před a 110 mm za touto izolací opatřen trvalou antikorozní povrchovou ochranou poplastováním. Průměry tahové výztuže jsou podle typu navrženy od Φ 6 mm do Φ 14 mm.
 • Pro přenos posouvajících sil je v liště osazena výztuž z betonářské, nerezové, žebírkové oceli ozn. 1.4301. Průměry smykové výztuže jsou podle typu navrženy od Φ 6 mm do Φ 12 mm.
 • Pro přenos tlačných sil jsou v liště vloženy tlačné elementy – dříky, vyrobené z betonářské, žebírkové oceli z BSt. 500, které jsou ukončeny roznášecí ploškou a celkově opatřeny antikorozní povrchovou ochranou popoplastováním.
 • U protipožárního provedení je na horní i na spodní straně polystyrénové lišty umístěn protipožární kalcium silikátový pásek z nehořlavého materiálu „PROMASIL“.

Použité materiály a stavební hmoty, zkušební osvědčení

 • Pro beton: ČSN EN 206-1 Beton C25/30, min. třída pevnosti betonu B25 a výš.
 • Tažená výztuž – pruty ze žebírkové betonářské oceli stavební BSt.500.
 • v oblasti průchodu tepelnou izolací 80 mm a v části 110 mm před a 110 mm za touto izolací opatřen antikorozní povrchovou ochranou poplastováním, v souladu s technickými podmínkami č.TP 136-„Povlakovaná výztuž do betonu“, vydalo Min. dopravy v r. 2000.
 • Požadovaná délka povlakování určena výpočtovým programem „Orgin, MKP-2D“ provedl Doc.RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, VUT FaSt. Brno.
 • Kotevní délky tažených prutů (nepovlakovaná část), odpovídají požadavkům na stanovení kotevní délky v souladu s metodikou EUROCOD-EC2, podle ŠN P ENV 1992-1-1(EC2) a požadavku na stykování výztuže přesahem.
 • Označení povlakového systému, (povlakový prášek na bázi polyesteru PEstr. příp. inomer kaučuku). Fyzikálně mechanické charakteristiky, korozní a chemická odolnost, viz Technický list výrobce, (Strojírenský zkušební ústav, s.p. autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno. Korozní odolnost poplastované výztuže provedla Zkušební laboratoř SZÚ Jablonec nad Nisou č. 1045.2 dne 05. 01. 2009 podle ČSN ISO 9227, DIN 50021-SS.
 • Přilnavost a soudržnost povlaku s výztuží byla zkoušena a prokázána „Institut Bauphysik und Werkstoffe im Bauwesen, Hamburg, Prof. Dr. Ing. Lutz FRANKE - TUHH“ 1999.
 • Diagonální prvky jsou provedeny že žebírkové nerezové oceli ozn. BSt. 1.4301. Úhel ohybu je 45o; dBR 80 mm. Průměry smykové výztuže jsou podle typu navrženy od Φ 6 mm do Φ 12 mm.
 • Tlačené prvky - dřík z betonářské oceli stavební BSt.500 s roznášecí ploškou 40/40mm, který je celkově ošetřen antikorozní povrchovou ochranou poplastováním. Označení povlakového systému, (povlakový prášek na bázi polyesteru PEstr. příp. inomer kaučuku). Fyzikálně mechanické charakteristiky, korozní a chemická odolnost, viz Technický list výrobce a výsledky státní zkušebny SZÚ č. J30-20360-11 ze dne 30. 09. 2011.
 • Montážní pruty - normy ČSN P ENV 206, (ČSN 731201) Betonářská ocel BSt. 500
 • Tepelně izolační materiál – vyrobeno z grafitového stabilizovaného pěnového polystyrénu (který má zvýšený tepelný odpor a potlačuje hoření).
 • Stupeň hořlavosti podle ČSN 727010-14 C1 těžce viz certifikát požární odolnosti.
 • (Odolnost izonosníku REI 45).
 • Zesílené protipožární provedení s odolností REI 90.
 • Protipožární – protipožární zajištění polystyrénové lišty je provedeno oboustranně ze spodní i horní strany kalcium silikátovou deskou vyrobenou z nehořlavého materiálu „Promasil“ Nehořlavý materiál třídy A Dle ČSN 730862. (Tepelná odolnost 900 stupňů C.)