Termoizolační nosník BRONZE TiP

Blog Article Figure
Legenda
 1. uložit spodní výztuž stropní i balkónové desky
 2. uložit horní výztuž stropní desky
 3. provést olemování čelních okrajů desky v případě volného uložení, pozicemi 2 (obr.)
 4. uložit prvek Bronze tak, že popis s označením prvku je na vrchní straně a červená šipka ukazuje směr balkónu
 5. po obou stranách izolační spáry osadit podélnou (závlačnou) výztuž průměru 8 mm – poz. 1 (obr.) !.
 6. provést vyrovnání a svázání dolní i horní výztuže prvku s výztuží desky
 7. nosné stykované pruty stropní desky musí být ve výšce prutů izolačního prvku, rozdělovací pruty leží pod nimi.
 8. uložit horní výztuž balkónové desky a spojit vázacím drátem s pruty prvku Bronze
 9. při betonáži je nutné rovnoměrné ukládání a zhutňování betonové směsi z obou stran tepelné izolace
 10. případné nadvýšení bednění balkónové desky musí upřesnit a předepsat statik na základě statického výpočtu

 

Přídavná lemující výztuž poz. č. 2 na straně konzoly (balkónu) je součástí prvku. V případě volného uložení je nutné doplnit poz. č. 2 i na straně uložení (stropní desky) – tuto dodává stavba, jejich množství a profil určí projektant – statik, nikoli dodavatel nosníků. Podélnou (závlačnou) výztuž poz. č. 1 - ø R8 dodá a osadí stavba!

Upravovat délky izolačních prvků Bronze řezáním se nedoporučuje, výrobce vyrobí přesnou délku podle stavební dokumentace o zaručené únosnosti.

S nosníky se musí při osazování manipulovat tak, aby nedošlo k porušení geometrie prvku, a musí být osazeny, tak jak je uvedeno výše, v opačném případě výrobce nemůže garantovat uváděnou únosnost prvku.

 

Označování izonosníku

Na horní plastové liště izonosníku je nalepena popiska s označením druhu a typu nosníku. Způsob značení je proveden podle následujícího klíče:

 1. první číslovka v názvu prvku značí tloušťku stropní desky v cm.
 2. druhé je označení písmeny podle druhu statického namáhání, jaké síly prvek přenáší (M-momentové, Q- posouvající, R- rohový, D-deska)
 3. další dvojice čísel s lomítkem znamená počet /průměr prutů na 1m délky.

 

Např. označení 20-MQ 10/8-4/6 značí, že nosník je navržen pro konzolový balkónu tl. 200 mm na přenesení momentové a posouvající síly, tahovou výztuž tvoří 10ks prutů o průměru 8mm, a 4ks. smykové nerezové výztuže o průměru 6mm.

 

Vzdálenosti dilatačních spár u vyložených balkónových desek

Vnější balkónové desky musí být rozděleny dilatačními spárami. Vzdálenost těchto spár nesmí u rovných, volně vyložených balkónových desek překročit 11,1m. U balkónových konstrukcí, které probíhají nad vnějším rohem, nesmí oblasti připojení beze spár překročit 5,6m. Do dilatačních spár se pak vkládají smykové dilatační trny:

Blog Article Figure

 

NADVYŠOVÁNÍ KONZOL - Doporučení výrobce izonosníků Bronze

V důsledku snížení ramene vnitřních sil (mezi taženou a tlačenou výztuží) v místě tepelné izolace nosníku, dochází ke zvýšení průhybů konců konzol, oproti hodnotám, vypočteným pro plnou železobetonovou desku. Tyto deformace(zvětšení průhybu) lze eliminovat nadvýšením konců konzol.Toto zvětšení deformací, respektive potřebné nadvýšení, lze stanovit výpočtem.

Hodnota zvětšení průhybu se stanoví podle následujícího vzorce:
Δu = kn*lk*Ms/Md

Při výpočtu vnitřních sil (Ms) pro stanovení nadvýšení, doporučujeme uvažovat veškerá stálá zatížení (včetně vlastní tíhy) a polovinu zatížení užitných, vše v normových (charakteristických) hodnotách.

Kde:

Δu - hodnota zvětšení průhybu v mm
lk – délka konzoly po teoretickou podporu v m
Ms – uvažovaná normová hodnota ohybového momentu kNm
Md - hodnota výpočtové únosnosti navrženého prvku v kNm

 

Pozor!
Pro stanovení konkrétního nadvýšení je rozhodující to, jak se konstrukce chová jako celek, včetně vnitřních polí stropů.(krátká konzola s velkým vnitřním polem a naopak).Toto musí posoudit statik projektu a pro případné předepsání nadvýšení konzol, v proj. dokumentaci, zvážit celkové chování konstrukce. Hodnoty nadvýšení, vypočtené z koeficientu nadvýšení, vyjadřují pouze zvětšení deformací u konzol s použitými prvky pro přerušení tepelného mostu, oproti konzolám bez izonosníků.

Při návrhu zohledňovat i podmínku ohybové štíhlosti desky.

Blog Article Figure