1/2 Názvosloví a definice

 • epoxidový povlak vytvářený z práškových plastů je souvislá vrstva povlaku nanesená na ocelový podklad z materiálu na bázi epoxidů, které jsou před zhotovením v práškové formě;
 • epoxidový nátěr pro opravy je materiál v kapalné formě, určený pro opravu epoxidového povlaku z práškových plastů;
 • chemická odolnost je odolnost proti působení specifických chemických vlivů;
 • katodická delaminace je ztráta přilnavosti povlaku k ocelovému podkladu vlivem působení produktů vznikajících na katodě při elektrochemických pochodech;
 • korozní odolnost je odolnost materiálů nebo ochranných povlaků při působení vnějších vlivů;
 • maximální tloušťka je největší akceptovatelná tloušťka, při jejímž překročení dochází ke zhoršení vlastností vzniklého povlaku;
 • minimální tloušťka je nejmenší akceptovatelná tloušťka při jejímž nedodržení nelze očekávat, že povlak bude dosahovat požadovaných vlastností;
 • nominální tloušťka je předpisem nebo jiným dokumentem specifikovaná tloušťka vrstvy povlaku nebo nátěru;
 • odolnost proti oděru je schopnost povrchu povlaku odolávat působení oděru
 • odolnost proti úderu je schopnost povrchu povlaku odolávat úderu
 • ochranný povlak je povlak chránicí podklad proti působení vlivů prostředí ve kterém je exponován
 • opravárenský materiál je materiál sloužící k opravám poškozených míst
 • pórovitost povlaku je porušení souvislosti povlaku ve formě pórů které umožňují pronikání složek vnějšího prostředí k podkladu;
 • povlakovaná výztuž je výztuž opatřená ochranným povlakem zejména na bázi epoxidů, epoxyesterů nebo akrylátů, které se vyznačují odolnosti proti působení alkalického prostředí betonu
 • přilnavost je výsledná vazba mezi povlakem a podkladem
 • příprava povrchu je způsob povrchové úpravy podkladu před nanášením ochranného povlaku
 • celistvost povlaku je stav povrchu který nevykazuje povrchová poškození nebo výskyt pórů
 • teplota skelného přechodu Tg je hranice mezi elastickým a skelným stavem polymeru
 • tvrdost je schopnost povlaku odolávat vniknutí nebo proniknutí tuhého tělesa

2/2 Účel použití povlakované výztuže

 • Spolehlivost a trvanlivost betonových mostních a dalších konstrukcí je výrazně spojena s vlastnostmi betonu a stavem ocelové výztuže. Koroze ocelové výztuže v betonu je hlavním problémem v oblasti dlouhodobě používaných betonových konstrukcí.
 • Účelem použití výztuže chráněné povlaky je zabránění nárůstu objemných korozních produktů na povrchu výztuží, neboť dlouhodobě nelze zabránit působení negativních vlivů prostředí, jejichž důsledkem je destrukce betonu a tím snížení spolehlivosti a trvanlivosti betonových konstrukcí nebo jejich částí.